شماره‌ی ثبت100837
نام سندنظريه و مسائل اقتصاد كلان
مؤلفاوجين آ. ديو ليو
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج00 89
قیـمت