شماره‌ی ثبت100830
نام سندمتمم اقتصاد مهندسي ن.1
مؤلفرضا رمضانيان
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج00 89
قیـمت