شماره‌ی ثبت100829
نام سندانتخاب سهام برتر به روش تحليل بنيادي
مؤلفرفيعي امام
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 89
قیـمت