شماره‌ی ثبت100817
نام سندحسابداري اجاره ها ن.1
مؤلفخواجوي - ابراهيمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 89
قیـمت