شماره‌ی ثبت100813
نام سندراهنماي سرمايه گذاري در بورس تجزيه تحليل صورتهاي م ن.1
مؤلفاسماعيل پور
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص
قیـمت