شماره‌ی ثبت100807
نام سنداصول حسابداري 1
مؤلفمحسن جعفري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس
قیـمت