شماره‌ی ثبت100805
نام سندحسابداري دولتي روش هزينه يابي و طرح هاي عمراني ن.1
مؤلفاحمد استكي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0 89
قیـمت