شماره‌ی ثبت100795
نام سندراهنماي بكارگيري استاندارد مشاركتهاي خاص 20و23
مؤلفباد آور نهندي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0 89
قیـمت