شماره‌ی ثبت100794
نام سندراهنماي استانداردهاي حسابداري ايران1
مؤلفاسماعيل علي نيا
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0 89
قیـمت