شماره‌ی ثبت100747
نام سندحسابداري صنعتي 2 ن.2
مؤلفجمشيد اسكندري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ4
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد00 89
قیـمت