شماره‌ی ثبت100732
نام سندمدرسان شريف-اصول حسابداري-(حسابداري مالي)
مؤلفعلي اسداللهي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0
قیـمت