شماره‌ی ثبت100731
نام سندپرسشهاي چهار گزينه اي دروس عمومي
مؤلفنشر آزمون
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس0
قیـمت