شماره‌ی ثبت100703
نام سندكليات حقوق بازرگاني تجارت
مؤلفناصر رسائي نيا
مترجم
موضوع اصلیحقوق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتف
قیـمت