شماره‌ی ثبت100699
نام سندحقوق تجارت جلد دوم
مؤلفحسن ستوده تهراني
مترجم
موضوع اصلیحقوق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتف
قیـمت