شماره‌ی ثبت100683
نام سنداستانداردهاي حسابداري اصول و ضوابط1386
مؤلفكميته تدوين استانداردهاي حسابد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص
قیـمت