شماره‌ی ثبت100682
نام سندنشريه 184 راهنماي استاندارد شماره 22 گزارشگري مالي
مؤلفيونس باد آور نهندي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0
قیـمت