شماره‌ی ثبت100681
نام سندنشريه 193 راهنماي استاندارد شماره 17 داراييهاي نا
مؤلفاميد پورحيدري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0
قیـمت