شماره‌ی ثبت100679
نام سندنشريه 192راهنماي استاندارد شماره 11 داراييهاي ثابت
مؤلفاميد پور حيدري - حليمه رحماني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0
قیـمت