شماره‌ی ثبت100678
نام سندنشريه 185راهنماي استانداردشماره 9 پيمانهاي بلند مد
مؤلفموسي بزرگ اصل
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0
قیـمت