شماره‌ی ثبت100677
نام سندنشريه 179 راهنماي استاندارد شماره 8 موجودي مواد و
مؤلفموسي بزرگ اصل
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0
قیـمت