شماره‌ی ثبت100676
نام سندنشريه 180 راهنماي استاندارد شماره 4و5 ذخاير بدهيها
مؤلفاحمد مدرس - محمد رضا شوروزي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0
قیـمت