شماره‌ی ثبت100672
نام سندنظريهُ اقتصاد خرد ج 1 و ج 2 ن.3
مؤلففرگوسن
مترجممحمود روز بهان
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ4
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ج00
قیـمت