شماره‌ی ثبت100624
نام سندASP.NET 2.0 VB.NET 2005 ن.2
مؤلفعليرضا زارع پور
مترجمعليرضا زارع پور
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتن0 نو
قیـمت