شماره‌ی ثبت100611
نام سندخود آموز روباتيك اصول اوليه و پروژه هاي كاربردي ن.1
مؤلفعليرضا محمدي- عليرضا احمدي
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتخ00 نو
قیـمت