شماره‌ی ثبت100589
نام سندمفاهيم و راهنماي مديريت پروژه
مؤلفيزدان پناه - كشتيبان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم00 نو
قیـمت