شماره‌ی ثبت100548
نام سندكنكور دانش مسائل روز ارشد مديريت علوي
مؤلفبرنا برخوردار
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت