شماره‌ی ثبت100546
نام سندزبان عمومي و تخصصي مديريت كارشناسي ارشد علوي
مؤلفبرنا برخودار
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0
قیـمت