شماره‌ی ثبت100543
نام سندجبر خطي ن.1
مؤلفمايكل اونان
مترجمعلي اكبر محمدي حسنئ آبادي
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ه00
قیـمت