شماره‌ی ثبت100542
نام سندنظريه هاي عمومي مديريت كارشناسي ارشدعلوي
مؤلفشهاب بچاري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0 نو
قیـمت