شماره‌ی ثبت100541
نام سندحسابداري صنعتي كارشناسي ارشد علوي
مؤلففاطمه دنيويان
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض نو
قیـمت