شماره‌ی ثبت100535
نام سندPRIEMAVERA PROJECT PLANNERراهنماي برنامه ريزي
مؤلفنويسنده
مترجمشهريار سنندجي
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث00
قیـمت