شماره‌ی ثبت100527
نام سندنگهداري و تعميرات بهره ور
مؤلفهوشنگ رستميان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد م0
قیـمت