شماره‌ی ثبت100526
نام سنداصول و روش هاي كنترل صنعتي
مؤلفسيد علي اكبر صفوي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد ي0
قیـمت