شماره‌ی ثبت100523
نام سندعلوم اقتصادي مجموعه سوالات ارشد ج 1
مؤلفنظري- خشنود- مرآت
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد ج00
قیـمت