شماره‌ی ثبت100522
نام سندنظريه اقتصاد خرد ج 2
مؤلففر گوسن
مترجممحمود روزبهان
موضوع اصلیاقتصاد
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتجديد ج00
قیـمت