شماره‌ی ثبت100509
نام سندتفسير نوين جزء سي ام قرآن ن.2
مؤلفمحمد تقي شريعتي
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتM
قیـمت