شماره‌ی ثبت100498
نام سندآمار و كاربرد آن در مديريت ق 2
مؤلفخديجه جمشيدي
مترجم
موضوع اصلیآمار
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط
قیـمت