شماره‌ی ثبت100484
نام سندراهنماي گسترده دانش مديريت پروژه ن.1
مؤلفاحمدپور - آقا رضايي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم0 جديد
قیـمت