شماره‌ی ثبت100480
نام سندكاربرد سيستمهاي كنترل كيفيت با استفاده از روشهاي آ
مؤلفطارقيان - بزرگ نيا
مترجم
موضوع اصلیآمار
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط0 جديد
قیـمت