شماره‌ی ثبت100478
نام سندتجزيه و تحليل سري هاي زماني با نرم افزار 14 ميني ت
مؤلفخرمي - بزرگ نيا
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 جديد
قیـمت