شماره‌ی ثبت100477
نام سندطرح و تجزيه و تحليل آزمايشها با نرم افزار 14 ميني
مؤلفجمشيديان - نوري زاد
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 جديد
قیـمت