شماره‌ی ثبت100454
نام سندحسابداري صنعتي 1 ن.1
مؤلفمحمد عرب ها زاد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض
قیـمت