شماره‌ی ثبت100449
نام سندمدل سازي و تجزيه و تحليل سيستم هاي ساخت توليد ن.2
مؤلفاسكين - استندريج
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 جديد
قیـمت