شماره‌ی ثبت100428
نام سندهيدروكلوئيدها و كاربرد آنها در صنايع غذايي
مؤلفمسعود قنبري
مترجم
موضوع اصلیصنايع غذايي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت