شماره‌ی ثبت100420
نام سندقانون تجارت همراه با قانون چك
مؤلفمركز مطبوعات
مترجم
موضوع اصلیحقوق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتف جديد
قیـمت