شماره‌ی ثبت100415
نام سندكليات تعبير خواب
مؤلفابن سيرين - دانيال پيغمبر و...
مترجممحمد ابراهيم التفليسي
موضوع اصلیادبيات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتژ00 جديد
قیـمت