شماره‌ی ثبت100408
نام سندرياضيات عمومي 1 ن.1
مؤلفبيژن شمس -علي اكبر واحدي
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ه00
قیـمت