شماره‌ی ثبت100394
نام سندبرنامه ريزي نگهداري و تعميرات مديريت فني در صنايع
مؤلفعلي حاج شير محمدي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث00 جديد
قیـمت