شماره‌ی ثبت100392
نام سنداصول مديريت و سرپرستي
مؤلفسعيدي -نظري
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش00
قیـمت