شماره‌ی ثبت100375
نام سندكنكور تئوريهاي مديريت
مؤلفداور ونوس - مهردا پرچ
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم00 جديد
قیـمت